Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met JanZijlstra.nl betreffende de verkoop, bouw, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software, websites en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2   Naast deze algemene voor waarden kan JanZijlstra.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3   Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door JanZijlstra.nl niet geaccepteerd.
1.4   Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij JanZijlstra.nl.
1.5   JanZijlstra.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes

2.1   Alle offertes opgesteld door JanZijlstra.nl zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2   Prijsvermeldingen op de JanZijlstra.nl internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1   Overeenkomsten met JanZijlstra.nl komen pas dan tot stand wanneer JanZijlstra.nl een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. JanZijlstra.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1   Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de JanZijlstra.nl internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1   De artikelen van JanZijlstra.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van JanZijlstra.nl.
5.2   De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3   Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door JanZijlstra.nl geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is JanZijlstra.nl gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00.
5.4   Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5   Niet tijdige betaling geeft JanZijlstra.nl het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6   JanZijlstra.nl is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door JanZijlstra.nl te verrichten prestaties.
5.7   Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van JanZijlstra.nl verrekening van facturen toe te passen.
5.8   Door JanZijlstra.nl in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5.9   Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1   De goederen reizen voor risico van de afnemer vanaf vestiging JanZijlstra.nl.
6.2   JanZijlstra.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1   JanZijlstra.nl behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door JanZijlstra.nl aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door JanZijlstra.nl ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen JanZijlstra.nl van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen JanZijlstra.nl en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1   Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. JanZijlstra.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2   Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van JanZijlstra.nl of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames

9.1   Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan JanZijlstra.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt JanZijlstra.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat JanZijlstra.nl er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2   Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3   Indien een reclame door JanZijlstra.nl gegrond wordt bevonden, kan JanZijlstra.nl overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan JanZijlstra.nl worden afgegeven.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4   De afnemer dient in alle gevallen JanZijlstra.nl drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
9.5   Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1   JanZijlstra.nl verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
10.2   Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde 'formulier voor retourzendingen" en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het "formulier voor retourzendingen".
10.3   De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door JanZijlstra.nl op te geven adres.
10.4   De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het JanZijlstra.nl garantiezegel en/of serienummer.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens JanZijlstra.nl zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door JanZijlstra.nl echter geen defect geconstateerd kan worden.
H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
10.5   Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

Artikel 11 Handelsmerk

11.1   De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door JanZijlstra.nl afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1   De aansprakelijkheid van JanZijlstra.nl blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2   Voor enige directe of indirecte schade waarvoor JanZijlstra.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal JanZijlstra.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van JanZijlstra.nl.
12.3   De afnemer vrijwaart JanZijlstra.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1   In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Nieuwsbrief